– Thần Chú QUAN ÂM THẬP NHẤT DIỆN (Tiếng Phạn)
– Ca sĩ : Kim Linh
– Hòa âm – Thu Mix & Bè : Thành Nguyên

* Fanpage Ca sĩ Kim Linh :
* Fanpage Nhạc Phật Giáo Kim Linh :
* Facebook cá nhân Kim Linh :

(Kim Linh ghi ra để cho người Việt Nam mình hát theo ạ! A Di Đà Phật!)

*Lời bài hát : QUAN ÂM THẬP NHẤT DIỆN (Tiếng Phạn)
Nàm mồ ràna scha da da
nam mố a da scha nà
xà cá ra ê rô scha nà
biu ha rat scha da
ta thá ga ta dà ằngrà há tê
xăm da xăm bu cà dà
nam mô xa wa ta tha ga tê bê
ắngra ha ca tề xằm dá xăm
bu khê pê nam mố a da a va lu kề tề
shô ra da bu hí xát wá dà
mà hà xát wá da ma há ca
ru ni cà dà ta ida tha ốm
stra đa stra đà
schì đì schí đi
schu đu schu đù
i ti wê i ti scha lế scha lề
bùrà schá lê bura scha lề
ku xu mê ku xu ma wa
rê i lí mi li chít ti choa na ma
pá na de shô ha.

– {KARAOKE} QUAN ÂM THẬP NHẤT DIỆN (Tiếng Phạn) (Có tiếng bè) :

– Tu Không Phải Vì Ta :

– KINH CHÚ ĐẠI BI – Kim Linh (Có chữ cho phật tử hát theo dễ thuộc)

– Khúc Nhân Sinh – Kim Linh

#NHACPHATGIAOKIMLINH #KIMLINH

Nguồn: https://bebekdroid.net

Xem thêm bài viết khác: https://bebekdroid.net/giao-duc/

Author

27 Comments

 1. thiện phân Nguyễn Reply

  महा- कारुणिक-चित्त- धारणी सूत्र

  mahā-kāruṇika-citta-dhāraṇī sūtra

  नमो रत्न त्रयाय नमः अर्या ज्आन सागर वैरोचन

  namo ratna trayāya, namaḥ aryā jñāna sāgara, vairocana,

  व्युहरजाय तथगताय अर्हते सम्यक् संबुद्धाय

  vyuharajāya tathagatāya, arhate samyak saṃbuddhāya,

  नम सर्व तथगतेभ्यः अर्हतेभ्यः सम्यक् संबुद्धेभ्यः

  nama sarva tathagatebhyaḥ arhatebhyaḥ, samyak saṃbuddhebhyaḥ,

  नम अर्या अवलोकिते श्वराय बोधिसत्त्वाय मह सत्त्वाय

  nama aryā avalokite śvarāya bodhisattvāya, maha sattvāya,

  मह करुनिकाय तद्यथ ओं धार धार धीरि धीरि

  maha karunikāya, tadyatha :oṃ dhāra dhāra, dhīri dhīri,

  धुरु धुरु इत्ते वत्ते चले चले प्रचले प्रचले कुसुमे कुसुमे वरे

  dhuru dhuru itte vatte, cale cale, pracale pracale, kusume kusume vare,

  हिलि मिलि चिति ज्वालं अपनये स्वाहा।

  hili mili citi jvālaṃ, apanaye svāhā.

 2. thiện phân Nguyễn Reply

  महा- कारुणिक-चित्त- धारणी सूत्र

  mahā-kāruṇika-citta-dhāraṇī sūtra

  नमो रत्न त्रयाय नमः अर्या ज्आन सागर वैरोचन

  namo ratna trayāya, namaḥ aryā jñāna sāgara, vairocana,

  व्युहरजाय तथगताय अर्हते सम्यक् संबुद्धाय

  vyuharajāya tathagatāya, arhate samyak saṃbuddhāya,

  नम सर्व तथगतेभ्यः अर्हतेभ्यः सम्यक् संबुद्धेभ्यः

  nama sarva tathagatebhyaḥ arhatebhyaḥ, samyak saṃbuddhebhyaḥ,

  नम अर्या अवलोकिते श्वराय बोधिसत्त्वाय मह सत्त्वाय

  nama aryā avalokite śvarāya bodhisattvāya, maha sattvāya,

  मह करुनिकाय तद्यथ ओं धार धार धीरि धीरि

  maha karunikāya, tadyatha :oṃ dhāra dhāra, dhīri dhīri,

  धुरु धुरु इत्ते वत्ते चले चले प्रचले प्रचले कुसुमे कुसुमे वरे

  dhuru dhuru itte vatte, cale cale, pracale pracale, kusume kusume vare,

  हिलि मिलि चिति ज्वालं अपनये स्वाहा।

  hili mili citi jvālaṃ, apanaye svāhā.

 3. Minh Tue Vo Thanh Reply

  Chú Đại Bi tiếng Việt của mình thường gọi có khoảng 84 câu, tên tiếng Phạn là Nīlakaṇṭha Dhāraṇī

  Bản tiếng Phạn của TS Lokesh Chandra:
  Namo ratna trayāya | namo āryĀvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākaruṇikāya |
  Oṃ sarva-bhayeṣu trāṇa-karāya tasya namaskṛtvā imaṃ āryĀvalokiteśvara-stavanaṃ Nīlakaṇṭha-nāma |
  Hṛdayaṃ vartayiṣyāmi sarv-ārtha-sādhanaṃ śubhaṃ |
  ajeyaṃ sarva-bhutānāṃ bhava-mārga -viśodhakam ||
  TADYATHĀ | Oṃ apaloka lokātikrānta ehi Hare mahābodhisattva sarpa-sarpa | smara smara mama hṛdayam | kuru-kuru karma | dhuru-dhuru vijayate mahāvijayate | dhara-dhara dharāṇi-rāja | cala-cala mama vimala-mūṛtte re | ehy-ehi kṛṣṇa-sarp-opavīta | viṣa-viṣaṃ praṇāśaya | hulu-hulu malla | hulu-hulu Hare | sara-sara siri-siri suru-suru | bodhiya-bodhiya bodhaya-bodhaya maitriya Nīlakaṇṭha | darśanena prahlādaya manaḥ svāhā |
  siddhāya svāhā | mahāsiddhāya svāhā | siddha-yogeśvarāya svāhā | Nīlakaṇṭhāya svāhā | Vāraha-mukhāya svāhā | Narasiṃha-mukhāya svāhā | padma-hastāya svāhā | cakra-hastāya svāhā | padma-hastāya? svāhā | Nīlakaṇṭha-vyāghrāya svāhā | Mahābali-Śankarāya svāhā ||
  Namo ratna-trayāya | namo āryĀvalokiteśvarāya svāhā ||

  Bản dịch của TS Lokesh Chandra:
  1. Adoration to the Triple Gem. Adoration to ārya Avalokiteśvarā, bodhisattva, mahāsattva, the Great Compassionate One. Oṃ. Having paid adoration to One who protects in all dangers, here is the [recitation] of the names of Nīlakaṇṭha, as chanted by ārya Avalokiteśvarā.
  2. I shall enunciate the 'heart' [dhāraṇī] which ensures all aims, is pure and invincible for all beings, and which purifies the path of existence.
  3. THUS. Oṃ. O Effulgence, World-Transcendent, come, oh Hari, the great bodhisattva, descend, descend. Bear in mind my heart-dhāraṇī. Accomplish, accomplish the work. Hold fast, hold fast, Victor, oh Great Victor. Hold on, hold on, oh Lord of the Earth. Move, move, oh my Immaculate Image. Come, come, Thou with the black serpent as Thy sacred thread. Destroy every poison. Quick, quick, oh Strong Being. Quick, Quick, oh Hari. Descend, descend, come down, come down, condescend, condescend. Being enlightened enlighten me, oh merciful Nīlakaṇṭha. Gladden my heart by appearing unto me.
  To the Siddha hail. To the Great Siddha hail. To the Lord of Siddha Yogins hail. To Nīlakaṇṭha hail. To the Boar-faced One hail. To the One with the face of Narasiṃha hail. To One who has a lotus in His hand hail. To the Holder of a cakra in His hand hail. To One who sports a lotus(?) in His hand hail. To Nīlakaṇṭha the tiger hail. To the mighty Śaṇkara hail.
  4. Adoration to the Triple Gem. Adoration to ārya Avalokiteśvarā, hail.

  https://en.wikipedia.org/wiki/N%C4%ABlaka%E1%B9%87%E1%B9%ADha_Dh%C4%81ra%E1%B9%87%C4%AB

 4. kiều Chipi Reply

  Vọng hát hay đó nhưng chưa đạt đến hay để làm người nge ngủ

 5. Liên Kiều Reply

  Kim Linh. Giỏi quá ha.học 108 biến nay k bt đọc đc ne.ơ đo ma hát.chuc ca si Kim Linh ngay cang hat hay .va tre đẹp mai nhe

 6. PingPongGod1 Reply

  Cái mạng hình lần sau để cao cao lên chút, toàn thấy đọc…

 7. Henry William Reply

  PHẬT TỬ VÀ GIÁO HOÀNG

  Phật tử là người sơ cơ mới bước vào cửa nhà Phật, giáo hoàng là người đứng đầu giáo hội công giáo. Với bảng so sánh bên dưới ta sẽ thấy rõ được giá trị thiêng liêng cao tột khi được làm người con Phật. Tu sĩ nhà Phật thì còn cao hơn nhiều giáo hoàng không xứng đáng để so sánh.

  PHẬT TỬ: ăn chay trường hoặc 10 ngày/tháng
  GIÁO HOÀNG: ăn chay 1 ngày/năm
  PHẬT TỬ: không sát sinh, (bao gồm không giết người)
  GIÁO HOÀNG: sát sinh, giết người, chiến tranh, bạo loạn
  PHẬT TỬ: tu tâm, noi theo đức hạnh của chư Phật, Bồ tát
  GIÁO HOÀNG: tu chỉ là hình thức, nghĩa là bô lô bô la nhưng không tu thật. Gieo rắc tư tưởng cuồng tín vào các tín điều do mấy thằng phàm phu viết trong cựu ước, tân ước nhằm khống chế lý trí của lũ chiên. công giáo là chủ nghĩa bành trướng đội lốt tôn giáo với mục đích thâu tóm con chiên để sai khiến, gia tăng quyền lực, ảnh hưởng nhằm vơ vét của cải, thâu tóm tài nguyên, hút máu của những con chiên ngu dốt cuồng tín
  PHẬT TỬ: kiến tạo hòa bình
  GIÁO HOÀNG: gây chia rẻ dân tộc, chiến tranh. 13 cuộc thập tự chinh đều do các giáo hoàng – giáo tặc khởi xướng và giết hơn 100 triệu người trên thế giới
  PHẬT TỬ: giữ giới dâm, không tà dâm
  GIÁO HOÀNG: khi làm linh mục, cha nhà thờ hiếp dâm vợ con chiên khi làm lễ nhà thờ, ấu dâm (giáo hoàng đã thú tội trên BBC)
  PHẬT TỬ: dùng tâm, lòng từ bi và hòa bình để truyền giáo
  GIÁO HOÀNG: dùng máu, thập ác giá, tiền bạc, hư danh và chiến tranh để truyền giáo, cướp bóc tài sản vật chất ở những nước xâm chiếm đem về làm giàu cho vatican.
  PHẬT TỬ: khiêm tốn điềm đạm, tu tâm để giác ngộ
  GIÁO HOÀNG: hợm hỉnh, khoe khoang, khoác lác, nói láo, nói dối lừa dân chúng, bành trướng quyền lực, thu gom tiền bạc làm giàu cho vatican, biến con chiên thành nô lệ tình dục, sai khiến gây chiến tranh, bạo loạn, phục tùng về tiền bạc lẫn tinh thần. biến con chiên thành con rối để sai khiến nhằm mục đích bành trướng quyền lực trên thế giới.

  Đây là bảng so sánh giũa 1 người phật tử mới nhập môn làm con của Đức Phật với ông Giáo Hoàng công giáo. Nếu so với tu sĩ Phật Giáo thì ông giáo hoàng chắc không xứng đáng để so sánh đâu.

 8. Anna Truong Reply

  Ca sĩ chỉ lo phần kỹ thuật trình diễn nên tiếng hát không có “hồn” trong đó.

 9. Nghe mà nghiên luôn á chị muốn thuộc mà chắc hơi lâu

 10. Kim Chi hát hay quá có duyên với quan âm bồ tát… Chứ khó hát lắm… Ko dễ hát dâu bồ tát dô mới hát dược..

 11. Nga Trương Reply

  Chi co the lam video hat lien tuc duoc khong chi Kim kinh.

 12. Thanh Trung Nguyen Reply

  Sao không tải ngoại tuyến được vậy… Chứ có mạng đâu mà để học

 13. Bich tuyen Lien Reply

  Xin lỗi nhưng mình thấy c này phát âm ko đúng lắm

 14. Diana Nastya Vlad Reply

  chị xinh hát hay, tướng từ bi, đầy phúc báu

 15. Phuong Nguyen Reply

  Cô gái này vừa xinh đẹp vừa có nhan sắc giống phật quan thế âm quá hà..lại còn giỏi gaing nữa

 16. Mình thuộc chú đại bi tiếng việt rồi.Tiếng phạn khó hát mà chị cũng hát thành công. Tuyệt vời quá chị ơi.Chị hát tiếng hoa đc ko ???????

 17. Ngọc Huỳnh Reply

  Hay lắm cô ơi. Ước gì hay được như cô ♥️♥️♥️

Write A Comment